جلسه با مدیر امور اراضی استان فارس📌جلسه با مدیر امور اراضی استان فارس

 ⬅️مورخ۱۴۰۱/۰۴/۲۸

درخصوص ارجاعات به کارشناسان مرکز، برگزار گردید.

🔸 روابط عمومی مرکز کارشناسان رسمی دادگستری استان فارس