هفته نامه سراسری عدالت

هفته نامه سراسری عدالت هر هفته یکشنبه ها در گیشه روزنامه فروشی های سراسر کشور


نگاهی بر موضوعات اجتماعی روز از دریچه حقوقی

آخرین اخبار پیرامون آزمون وکالت ، کارشناسی رسمی و مشاوره خانواده را در هفته نامه سراسری حامی عدالت بخوانید