عبدالمجيد 1386/01/27
رشته کارشناسی
حوزه قضایی
حوزه فعالیت
شماره همراه

عبدالمجيد اسدی

بررسی شبکه های زهکشی و آبرسانی اندازه گیری آب کانالها و شبکه های آبرسانی و زهکشی زهکشی آبهای زیرزمینی ناشی از تخلیه فاضلاب امور آبهای سطحی و رودخانه ها شامل تخصیص آب، حقابه ها، برداشت مصالح رودخانه ای، تعیین بستر و حریم رودخانه ها تشخیص حریم ضروری و ارزیابی آبهای زیرزمینی ( قنوات، چشمه، چاه های عمیق و نیمه عمیق) و تعیین حقابه ها

مرخصی
محمد مهدي 1386/11/06
رشته کارشناسی
حوزه قضایی
حوزه فعالیت
شماره همراه

محمد مهدي قاسمی

تشخیص میزان خسارت ناشی از عوامل محیطی و کودها و آبیاری بر روی محصولات زراعی ارزیابی اراضی مزروعی و باغی برآورد هزینه ایجاد تاسیسات آبیاری

رقيه 1388/10/16
رشته کارشناسی
حوزه قضایی
حوزه فعالیت
شماره همراه

رقيه عمادی

تشخیص حریم ضروری و ارزیابی آبهای زیرزمینی ( قنوات، چشمه، چاه های عمیق و نیمه عمیق) و تعیین حقابه ها زهکشی آبهای زیرزمینی ناشی از تخلیه فاضلاب

احمد 1390/11/24
رشته کارشناسی
حوزه قضایی
حوزه فعالیت
شماره همراه

احمد قرباني

اندازه گیری منابع سطحی، زیرزمینی و کانالها، زهکشی ها، انبار سنتی، چشمه ها، قنوات، چاهها و تعیین حقابه ها امور مربوط به مسیل ها شبکه های زهکشی شهری زراعی و جمع آوری آب های سطحی و زیرزمینی امور آبهای سطحی و رودخانه ها شامل تخصیص آب، حقابه ها، برداشت مصالح رودخانه ای، تعیین بستر و حریم رودخانه ها

بهروز 1391/07/11
رشته کارشناسی
حوزه قضایی
حوزه فعالیت
شماره همراه

بهروز جاور

تشخیص حریم ضروری و ارزیابی آبهای زیرزمینی ( قنوات، چشمه، چاه های عمیق و نیمه عمیق) و تعیین حقابه ها زهکشی آبهای زیرزمینی ناشی از تخلیه فاضلاب

کامران 1396/07/19
رشته کارشناسی
حوزه قضایی
حوزه فعالیت
شماره همراه

کامران جهاندیده

تشخیص حریم ضروری و ارزیابی آبهای زیرزمینی ( قنوات، چشمه، چاه های عمیق و نیمه عمیق) و تعیین حقابه ها زهکشی آبهای زیرزمینی ناشی از تخلیه فاضلاب

سید محسن 1396/07/15
رشته کارشناسی
حوزه قضایی
حوزه فعالیت
شماره همراه

سید محسن حسینی

تشخیص حریم ضروری و ارزیابی آبهای زیرزمینی ( قنوات، چشمه، چاه های عمیق و نیمه عمیق) و تعیین حقابه ها زهکشی آبهای زیرزمینی ناشی از تخلیه فاضلاب

محمد هادي 1387/11/07
رشته کارشناسی
حوزه قضایی
حوزه فعالیت
شماره همراه

محمد هادي تحویلی

زمین شناسی امور مربوط به اکتشاف معادن ارزیابی معادن

غلامحسين 1393/08/17
رشته کارشناسی
حوزه قضایی
حوزه فعالیت
شماره همراه

غلامحسين پورمحمدي

استخراج معادن روباز و ارزیابی معادن

مژگان 1388/03/31
رشته کارشناسی
حوزه قضایی
حوزه فعالیت
شماره همراه

مژگان قلی زاده

کارشناسی استخراج و ذوب آهن فلزات و ریختگری

مرخصی
نويد 1388/12/26
رشته کارشناسی
حوزه قضایی
حوزه فعالیت
شماره همراه

نويد پرنیان

ارزیابی فلزات و تجهیزات فلزی صنعتی

محمد رضا 1384/04/22
رشته کارشناسی
حوزه قضایی
حوزه فعالیت
شماره همراه

محمد رضا پذیرایی

تعیین نفقه زوجه و اقارب تعیین مهرالمثل و اجرت المثل و نحله

بهنام 1384/07/05
رشته کارشناسی
حوزه قضایی
حوزه فعالیت
شماره همراه

بهنام نژند

تعیین نفقه زوجه و اقارب تعیین مهرالمثل و اجرت المثل و زوجه تعیین ایام نحله

سارا 1386/05/02
رشته کارشناسی
حوزه قضایی
حوزه فعالیت
شماره همراه

سارا دیبانیا

تعیین نفقه زوجه و اقارب تعیین مهرالمثل زوجه تعیین اجرت المثل و ایام نحله

نجمه 1386/10/05
رشته کارشناسی
حوزه قضایی
حوزه فعالیت
شماره همراه

نجمه بیات پور

تعیین نفقه زوجه و اقارب تعیین اجرت المثل و ایام نحله تعیین مهرالمثل

كامران 1387/03/08
رشته کارشناسی
حوزه قضایی
حوزه فعالیت
شماره همراه

كامران مظفری

تعیین نفقه زوجه و اقارب

نيكو 1387/06/26
رشته کارشناسی
حوزه قضایی
حوزه فعالیت
شماره همراه

نيكو پیروی

تعیین نفقه زوجه و اقارب تعیین اجرت المثل و ایام نحله تعیین مهرالمثل

مرضيه 1387/08/26
رشته کارشناسی
حوزه قضایی
حوزه فعالیت
شماره همراه

مرضيه هرمز آبادی حسینی

تعیین نفقه زوجه و اقارب

نرگس 1387/10/02
رشته کارشناسی
حوزه قضایی
حوزه فعالیت
شماره همراه

نرگس نصیری

تعیین نفقه زوجه و اقارب

سيده اعظم 1387/10/02
رشته کارشناسی
حوزه قضایی
حوزه فعالیت
شماره همراه

سيده اعظم فروزان

تعیین نفقه زوجه و اقارب تعیین اجرت المثل و ایام نحله تعیین مهر المثل

سيده آزاده 1388/05/06
رشته کارشناسی
حوزه قضایی
حوزه فعالیت
شماره همراه

سيده آزاده رضا زاده

تعیین نفقه زوجه و اقارب تعیین اجرت المثل و ایام نحله تعیین مهرالمثل

مليحه 1388/07/07
رشته کارشناسی
حوزه قضایی
حوزه فعالیت
شماره همراه

مليحه موسوی

تعیین نفقه زوجه و اقارب

مريم 1388/10/15
رشته کارشناسی
حوزه قضایی
حوزه فعالیت
شماره همراه

مريم امیدوار بکیانی

تعیین نفقه زوجه و اقارب تعیین اجرت المثل و ایام نحله تعیین مهرالمثل

فاطمه 1389/04/15
رشته کارشناسی
حوزه قضایی
حوزه فعالیت
شماره همراه

فاطمه حق شناس

تعیین نفقه زوجه و اقارب تعیین اجرت المثل و ایام نحله تعیین مهرالمثل

مرخصی
محمد 1389/04/16
رشته کارشناسی
حوزه قضایی
حوزه فعالیت
شماره همراه

محمد شایانی

تعیین نفقه زوجه و اقارب

شاهين 1389/11/03
رشته کارشناسی
حوزه قضایی
حوزه فعالیت
شماره همراه

شاهين شعبانی

تعیین نفقه زوجه و اقارب تعیین اجرت المثل و ایام نحله تعیین مهرالمثل

عبدالعظيم 1390/03/04
رشته کارشناسی
حوزه قضایی
حوزه فعالیت
شماره همراه

عبدالعظيم کریمی

تعیین نفقه زوجه و اقارب تعیین اجرت المثل و ایام نحله تعیین مهرالمثل

صديقه 1391/01/30
رشته کارشناسی
حوزه قضایی
حوزه فعالیت
شماره همراه

صديقه اميري

تعیین نفقه زوجه و اقارب

امير 1391/02/10
رشته کارشناسی
حوزه قضایی
حوزه فعالیت
شماره همراه

امير سامي كشكولي

تعیین نفقه زوجه و اقارب

فرزانه 1391/05/02
رشته کارشناسی
حوزه قضایی
حوزه فعالیت
شماره همراه

فرزانه شيباني راد

تعیین نفقه زوجه و اقارب

سميه 1391/09/29
رشته کارشناسی
حوزه قضایی
حوزه فعالیت
شماره همراه

سميه رستمي

تعیین نفقه زوجه و اقارب

الهام 1391/10/10
رشته کارشناسی
حوزه قضایی
حوزه فعالیت
شماره همراه

الهام شهبازي

تعیین نفقه زوجه و اقارب

مريم 1391/12/08
رشته کارشناسی
حوزه قضایی
حوزه فعالیت
شماره همراه

مريم مرادي كوچي

تعیین نفقه زوجه و اقارب

طيبه 1391/12/08
رشته کارشناسی
حوزه قضایی
حوزه فعالیت
شماره همراه

طيبه براتي

تعیین نفقه زوجه و اقارب

غلامعباس 1391/12/08
رشته کارشناسی
حوزه قضایی
حوزه فعالیت
شماره همراه

غلامعباس گلخني

تعیین نفقه زوجه و اقارب

جلال 1392/09/10
رشته کارشناسی
حوزه قضایی
حوزه فعالیت
شماره همراه

جلال زارعي

تعیین نفقه زوجه و اقارب تعیین اجرت المثل و ایام نحله تعیین مهرالمثل

مرخصی
ابراهيم 1392/11/29
رشته کارشناسی
حوزه قضایی
حوزه فعالیت
شماره همراه

ابراهيم عابدي

تعیین نفقه زوجه و اقارب تعیین اجرت المثل و ایام نحله تعیین مهرالمثل

صفيه 1385/07/15
رشته کارشناسی
حوزه قضایی
حوزه فعالیت
شماره همراه

صفيه پناهی

تعیین قدمت فرش و طبقه بندی آن تعیین نوع بافت و محل بافت فرش تعیین اصالت فرش دست بافت و شناسائی فرش های غیراصیل تعیین اصالت فرش دست بافت و شناسائی فرش های غیراصیل تعیین قیمت و ارزش گذاری انواع فرش نو تعیین قیمت و ارزش گذاری انواع فرش مستعمل و کهنه تعیین نوع و مواد بکار رفته در تولید و بافت فرش

اسفنديار 1388/02/29
رشته کارشناسی
حوزه قضایی
حوزه فعالیت
شماره همراه

اسفنديار فرهمند

تعیین نوع بافت و محل بافت فرش تعیین اصالت فرش دست بافت و شناسائی فرش های غیراصیل تعیین اصالت فرش دست بافت و شناسائی فرش های غیراصیل تعیین قیمت و ارزش گذاری انواع فرش نو تعیین قیمت و ارزش گذاری انواع فرش مستعمل و کهنه تعیین نوع و مواد بکار رفته در تولید و بافت فرش تعیین اصالت رنگ و نقشه های فرش

محمد رضا 1384/09/05
رشته کارشناسی
حوزه قضایی
حوزه فعالیت
شماره همراه

محمد رضا اسکندری پور

ارزیابی و تعیین ارزش اموال منقول ارزیابی و تعیین ارزش لوازم و دستگاههای خانگی و اداری ارزیابی و تعیین ارزش قطعات لوازم و دستگاههای خانگی و اداری بررسی دلایل از کار افتادگی و خرابی لوازم و دستگاههای خانگی و اداری و تعیین خسارت وارده به آنها ارزیابی کیفی و فنی لوازم و دستگاههای خانگی و اداری ارائه خدمات مشاوره ای در زمینه تعمیر و نگهداری لوازم و دستگاههای خانگی و اداری محاسبه استهلاک و ذخیره کاهش ارزش لوازم و دستگاههای خانگی و اداری

مرخصی
فريبرز 1386/05/09
رشته کارشناسی
حوزه قضایی
حوزه فعالیت
شماره همراه

فريبرز رضازاده

ارزیابی و تعیین ارزش لوازم و دستگاههای خانگی و اداری ارزیابی و تعیین ارزش قطعات لوازم و دستگاههای خانگی و اداری بررسی دلایل از کار افتادگی و خرابی لوازم و دستگاههای خانگی و اداری ارزیابی کیفی و فنی لوازم و دستگاههای خانگی و اداری ارائه خدمات مشاوره ای در زمینه تعمیر و نگهداری لوازم و دستگاههای خانگی و اداری

مرخصی
سيد علي اصغر
رشته کارشناسی
حوزه قضایی
حوزه فعالیت
شماره همراه

سيد علي اصغر حسینی جهرمی

اظهارنظردر مورد اعمال مجاز و غير مجاز در مراكز درماني دندانپزشكي و مطبهاي خصوصي و دندانسازي تجربي بررسي و تحقيق و اظهار نظر در خصوص قصورات دندانپزشكي به عنوان عضوي از كميسيون. اظهار نظر در مورد بيماريهاي دهان و دندان و آزمايشات پاتولوژي، رايولوژي و صدور گواهي سلامت و طول درمان. معاينه اوليه و مجدد دهان و دندان مصدومين و مجروحين و تطبيق ضايعه با قانون ديات تعيين ميزان ارش و نقص عضو اظهار نظر در خصوص حفظ اسرار بيمار تعيين سن و هويت دنداني تا زمان رويش دندان عقل.

محمد صادق 1387/01/28
رشته کارشناسی
حوزه قضایی
حوزه فعالیت
شماره همراه

محمد صادق صفوت

بررسي صحنه جرم و کالبدگشايي بررسي و اظهارنظر در مورد علت فوت و نحوه فوت و مرگ مغزي بررسي پرونده هاي قصور پزشکي و شرکت در کميسيونهاي تخصصي قصورات پزشکي و کميسيون هاي تخصصي پزشکي قانوني معاينات اوليه و مجدد مصدومين و تطبيق با قانون ديات و تعيين نقص عضوي و ارش صدور گواهي تعيين سن گواهي سلامت جسماني از کارافتادگي و گواهي مرخصي استعلاجي و سلامت زوجين براي فرزندخواندگي صدور گواهي تحمل کيفر حبس و شلاق گواهي بررسي ناباروري زنان و بررسي علل و ناتواني جنسي در مردان بررسي تعيين جنسيت و ابهامات جنسي بررسي سقط جنين درماني، جنايي، طبيعي 0 اظهارنظر در مورد اثرات سموم و مسموميت ها و عوارض ناشي از آن اظهارنظر در مورد حفظ اسرار حرفه اي و حفظ اطلاعات مربوط به بيمار اظهارنظر درمورد عيوب و بيماريهاي موجب فسخ نکاح اظهارنظر در مورد حفظ اسرار حرفه اي و حفظ اطلاعات بيمار در مورد حجر با مشاوره حداقل دو روانپزشک قانوني ارزيابي ابزار(وسايل)،دارو و امورات مالي پزشكي و پيراپزشكي

مرخصی
فريبا 89
رشته کارشناسی
حوزه قضایی
حوزه فعالیت
شماره همراه

فريبا رضایی

آماده كردن پرونده هاي پزشكي و بررسي صحت و سقم پرونده هاي بيمارستاني جهت ارائه به كميسيونهاي پزشكي معاينه اوليه مصدومين و تطبيق ضايعات با قانون ديات كاركنان معاينه مجدد مصدومين و اعلام بهبودي يا نقص عضو بدون تعيين ميزان نقص عضوي و ارش معاينه ظاهري اجساد از نظر وجود آثار ضرب و جرح بدون كالبد گشايي صدور گواهي سلامت جسماني جهت استخدام مستخدمين دولت و سلامت زوجين براي فرزند خواندگي گواهي بررسي ناباروري در زنان ومردان شركت در كميسيونهاي قصور پزشكي در زمينه تخصص خود اظهار نظر درباره حفظ اسرار حرفه اي و اطلاعات بيمار اظهار نظر در مورد سن حاملگي.

مرخصی
مرجان 1391/07/11
رشته کارشناسی
حوزه قضایی
حوزه فعالیت
شماره همراه

مرجان جابريان

آماده كردن پرونده هاي پزشكي و بررسي صحت و سقم پرونده هاي بيمارستاني جهت ارائه به كميسيونهاي پزشكي معاينه اوليه مصدومين و تطبيق ضايعات با قانون ديات كاركنان معاينه مجدد مصدومين و اعلام بهبودي يا نقص عضو بدون تعيين ميزان نقص عضوي و ارش معاينه ظاهري اجساد از نظر وجود آثار ضرب و جرح بدون كالبد گشايي صدور گواهي سلامت جسماني جهت استخدام مستخدمين دولت و سلامت زوجين براي فرزند خواندگي گواهي بررسي ناباروري در زنان ومردان شركت در كميسيونهاي قصور پزشكي در زمينه تخصص خود اظهار نظر درباره حفظ اسرار حرفه اي و اطلاعات بيمار اظهار نظر در مورد سن حاملگي.

مريم 1391/11/29
رشته کارشناسی
حوزه قضایی
حوزه فعالیت
شماره همراه

مريم ولي ئي

آماده كردن پرونده هاي پزشكي و بررسي صحت و سقم پرونده هاي بيمارستاني جهت ارائه به كميسيونهاي پزشكي معاينه اوليه مصدومين و تطبيق ضايعات با قانون ديات كاركنان معاينه مجدد مصدومين و اعلام بهبودي يا نقص عضو بدون تعيين ميزان نقص عضوي و ارش معاينه ظاهري اجساد از نظر وجود آثار ضرب و جرح بدون كالبد گشايي صدور گواهي سلامت جسماني جهت استخدام مستخدمين دولت و سلامت زوجين براي فرزند خواندگي گواهي بررسي ناباروري در زنان ومردان شركت در كميسيونهاي قصور پزشكي در زمينه تخصص خود اظهار نظر درباره حفظ اسرار حرفه اي و اطلاعات بيمار اظهار نظر در مورد سن حاملگي.

مرخصی
عليرضا 1393/02/13
رشته کارشناسی
حوزه قضایی
حوزه فعالیت
شماره همراه

عليرضا نوروزپور

بررسي صحنه جرم و بررسي آثار ظاهري اجساد بدون انجام کالبدشكافي صدور گواهي معاينات اوليه و مجدد مصدومين و تطبيق با قانون ديات و تعيين نقص عضوي و ارش صدور گواهي تعيين سن صدور گواهي سلامت جسماني جهت استخدام مستخدمين دولت و سلامت زوجين براي فرزندخواندگي صدور گواهي ازکارافتادگي گواهي بررسي ناباروري زنان و بررس علل و ناتواني جنسي در مردان اظهارنظر درمورد عيوب و بيماريهاي موجب فسخ نکاح اظهارنظر در مورد حفظ اسرار حرفه اي و حفظ اطلاعات مربوط به بيمار شرکت در کميسيونهاي قصور پزشکي

مرخصی
سعيد 1393/08/17
رشته کارشناسی
حوزه قضایی
حوزه فعالیت
شماره همراه

سعيد غلامزاده

بررسي صحنه جرم و کالبدگشايي بررسي و اظهارنظر در مورد علت فوت و نحوه فوت و مرگ مغزي بررسي پرونده هاي قصور پزشکي و شرکت در کميسيونهاي تخصصي قصورات پزشکي و کميسيون هاي تخصصي پزشکي قانوني معاينات اوليه و مجدد مصدومين و تطبيق با قانون ديات و تعيين نقص عضوي و ارش صدور گواهي تعيين سن ـ گواهي سلامت جسماني از کارافتادگي و گواهي مرخصي استعلاجي و سلامت زوجين براي فرزندخواندگي صدور گواهي تحمل کيفر حبس و شلاق گواهي بررسي ناباروري زنان و بررسي علل و ناتواني جنسي در مردان بررسي تعيين جنسيت و ابهامات جنسي بررسي سقط جنين درماني، جنايي، طبيعي اظهارنظر در مورد اثرات سموم و مسموميت ها و عوارض ناشي از آن 0 اظهارنظر در مورد حفظ اسرار حرفه اي و حفظ اطلاعات مربوط به بيمار اظهارنظر درمورد عيوب و بيماريهاي موجب فسخ نکاح اظهارنظر در مورد حفظ اسرار حرفه اي و حفظ اطلاعات بيمار در مورد حجر با مشاوره حداقل دو روانپزشک قانوني ازريابي ابزار(وسايل)،دارو و امورات مالي پزشكي و پيراپزشكي

مرخصی
محمود 94
رشته کارشناسی
حوزه قضایی
حوزه فعالیت
شماره همراه

محمود منتظري

آماده كردن پرونده هاي پزشكي و بررسي صحت و سقم پرونده هاي بيمارستاني جهت ارائه به كميسيونهاي پزشكي معاينه اوليه مصدومين و تطبيق ضايعات با قانون ديات كاركنان معاينه مجدد مصدومين و اعلام بهبودي يا نقص عضوبدون تعيين ميزان نقص عضوي و ارش معاينه ظاهري اجساد از نظر وجود آثار ضرب و جرح بدون كالبد گشايي صدور گواهي سلامت جسماني جهت استخدام مستخدمين دولت و سلامت زوجين براي فرزند خواندگي گواهي بررسي ناباروري در زنان ومردان شركت در كميسيونهاي قصور پزشكي در زمينه تخصص خود اظهار نظر درباره حفظ اسرار حرفه اي و اطلاعات بيمار.

مرخصی
فروغ 1394/12/10
رشته کارشناسی
حوزه قضایی
حوزه فعالیت
شماره همراه

فروغ پورسعیدی

آماده كردن پرونده هاي پزشكي و بررسي صحت و سقم پرونده هاي بيمارستاني جهت ارائه به كميسيونهاي پزشكي معاينه اوليه مصدومين و تطبيق ضايعات با قانون ديات كاركنان معاينه مجدد مصدومين و اعلام بهبودي يا نقص عضو بدون تعيين ميزان نقص عضوي و ارش معاينه ظاهري اجساد از نظر وجود آثار ضرب و جرح بدون كالبد گشايي صدور گواهي سلامت جسماني جهت استخدام مستخدمين دولت و سلامت زوجين براي فرزند خواندگي گواهي بررسي ناباروري در زنان ومردان شركت در كميسيونهاي قصور پزشكي در زمينه تخصص خود اظهار نظر درباره حفظ اسرار حرفه اي و اطلاعات بيمار اظهار نظر در مورد سن حاملگي.