آدرس

شیراز-بلوار هجرت-خیابان عبیر آمیز-پلاک 171-کدپستی 18668-71456 ساعات کاری شش ماهه اول سال : شنبه تا چهارشنبه : صبح 7/30 الی 14 عصر :17 الی 19 پنجشنبه : 7/30 الی 13 شش ماهه دوم سال : شنبه تا چهارشنبه : صبح 7/30 الی 14 عصر: 16 الی 18 پنجشنبه : 7/30 الی 13

آدرس مجازی

ایمیل: centeral@mkrdf.ir