اعضای هیات مدیره

با حضور رئیس کل دادگستری

هیات مدیره جدید کارشناسان رسمی فارس معرفی گردید

جناب آقای محمد جواد عسکری
جناب آقای محمد جواد عسکری

رئیس هیات مدیره

جناب آقای مهرداد کرمی
جناب آقای مهرداد کرمی

نایب رئیس

جناب آقای اسفندیار فرهمند
جناب آقای اسفندیار فرهمند

مسئول امور مالی

جناب آقای علیرضا علی بیگی
جناب آقای علیرضا علی بیگی

دبیر هیات مدیره

جناب آقای فریبرز گلی پور
جناب آقای فریبرز گلی پور

عضو هیات مدیره

جناب آقای علیرضا کشتکاران
جناب آقای علیرضا کشتکاران

عضو هیات مدیره

جناب آقای محمود پیران
جناب آقای محمود پیران

عضو هیات مدیره

ابراهیم حفار
ابراهیم حفار

بازرس

اسماعیل خوشبخت
اسماعیل خوشبخت

بازرس

انتخابات هیئت رئیسه مرکز کارشناسان رسمی دادگستری فارس برگزار شد به گزارش روابط عمومی مرکز کارشناسان رسمی دادگستری فارس انتخاب هیئت رئیسه مرکز کارشناسان رسمی دادگستری استان فارس، در تاریخ 1399/10/21در سالن اجتماعات دادگستری کل استان فارس با حضور اعضای هیئت نظارت استان جناب آقایان دکتر ارسلان اشرافی ، دکترسید مصطفی بحرینی ، دکتر ربیع اله قربانی و با حضوربازرسین مرکز جناب آقای ابراهیم حفار و جناب دکتر اسماعیل خوشبخت و اعضای هیئت مدیره، آقایان اسفندیار فرهمند، محمد جواد عسکری، محمود پیران، مهرداد کرمی، علیرضا علی بیگی، فریبرزگلی پور و علیرضا کشتکاران برگزار گردید. در پایان رأی گیری از اعضا، آقای محمد جواد عسکری ریاست مرکز، آقای دکتر مهرداد کرمی نایب رئیس مرکز، اسفندیار فرهمند مسئول امور مالی، علیرضا علی بیگی دبیر جلسه، محمود پیران عضو هیئت مدیره، فریبرز گلی پور عضو هیئت مدیره ، علیرضا کشتکاران عضو هیئت مدیره وانتخاب گردیدند.