جلسه اعضای هیئت مدیره مرکز کارشناسان رسمی دادگستری استان فارس

 


💢 جلسه اعضای هیئت مدیره مرکز کارشناسان رسمی دادگستری استان فارس

⬅️ با جناب آقای دکتر داود کرمی معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی و جناب آقای علیرضا شریعتی رییس کمیسیون رفاهی مرکز وکلا،کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه

 ⬅️ مورخ ۲۳ تیرماه ۱۴۰۱ در مرکز کارشناسان رسمی دادگستری استان فارس برگزار گردید

🔸 روابط عمومی مرکز کارشناسان رسمی دادگستری استان فارس