جلسه اعضای هیئت رئیسه محترم مرکز با رئیس و قضات شورای حل اختلاف محترم شیراز

جلسه اعضای هیئت رئیسه محترم مرکز با رئیس و قضات شورای حل اختلاف محترم شیراز

مورخ ۲۷/ دیماه ۱۴۰۱

درخصوص ارجاع عادلانه کارشناسی و تعیین دستمزد مطابق تعرفه ابلاغی ریاست محترم قوه و واریز دستمزد کارشناسان به حسابهای مرکز کارشناسان رسمی دادگستری استان فارس، برگزار گردید.

روابط عمومی مرکز کارشناسان رسمی دادگستری استان فارس