جلسه هیات مدیره مرکز کارشناسان رسمی دادگستری استان فارس

 

جلسه هیات مدیره مرکز کارشناسان رسمی دادگستری استان فارس 

در مورخ ۲۷ دیماه ۱۴۰۱

حضور اعضاء هیات مدیره و بازرسین محترم تشکیل گردید.

روابط عمومی مرکز کارشناسان رسمی دادگستری استان فارس