تقدیر از مرکز کارشناسان رسمی دادگستری استان فارس به عنوان استان نمونه تقدیر به عمل آمد

در پایان اختتامیه اولین گردهمایی تخصصی رؤسای مراکز کارشناسان رسمی دادگستری در روز شنبه ۲۰ اسفندماه در کرمان از روسای مراکز استانی برگزیده در حوزه آموزش و کارآموزی تقدیر به عمل آمد. بر اساس ارزیابی های صورت گرفته توسط مدیریت آموزش و ارتقای مهارت کارشناسان رسمی دادگستری مرکز، از مرکز کارشناسان رسمی دادگستری استان فارس به عنوان استان نمونه تقدیر بعمل آمد.