ملاقات با رئیس کل محترم دادگستری

ملاقات اعضاء هیات مدیره و بازرسین مرکز کارشناسان رسمی دادگستری استان فارس با رئیس کل محترم دادگستری استان فارس مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۵