واکسیناسیون کارشناسان و پرسنل مرکز،کارشناسان رسمی دادگستری استان فارس

پیرو هماهنگی بعمل آمده با دانشگاه علوم پزشکی شیراز،واکسیناسیون کارشناسان و پرسنل مرکز در تاریخ های پانزدهم و شانزدهم شهریورماه در مجتمع انتظامی شهید فعال ،سالن ثامن،انجام شد.

روابط عمومی مرکز کارشناسان رسمی دادگستری فارس.