مصاحبه نایب رییس مرکز کارشناسان با روزنامه تماشا جهت آزمون کارشناسی1400

♨️ مصاحبه نایب رئیس مرکزکارشناسان رسمی دادگستری استان فارس جناب دکتر مهرداد کرمی، با رونامه تماشا جهت آزمون کارشناسی ۱۴۰۰


http://www.tamashanewspaper.ir/archive-details/957/5