📌 جلسه هیات مدیره مرکز کارشناسان رسمی دادگستری استان فارس

📌 جلسه هیات مدیره مرکز کارشناسان رسمی دادگستری استان فارس

⬅️ در تاریخ ۸ تیر ۱۴۰۱ با حضور اعضاء هیات مدیره و بازرسین مرکز استان ، جناب آقای دکتر سنگبر،مدیر آموزش و ارتقا وجناب آقای دکتر حسینی ایجی، سخنگوی محترم مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه ،تشکیل گردید.

🔸 روابط عمومی مرکز کارشناسان رسمی دادگستری استان فارس